Hlavním posláním SVČ ČR je zejména: v oblasti vědecké, technické, vzdělávací a ekonomické sledovat, zpracovávat a analyzovat strukturální aspekty všech společenských zájmů, vyhledávat a pomáhat při řešení společných problémů v uvedených oblastech, podporovat práci svých členů prostřednictvím nabídky informací, koordinovat přístupy svých členů k řešení problémů, napomáhat utváření jejich názorů a stanovisek a výsledky přenášet do stanovisek SVČ ČR vůči jiným subjektům, resp. mezinárodním organizacím, prostřednictvím odborných komisí připravovat pracovní programy ve výše uvedených i dalších oblastech, organizovat a udržovat styky s jinými výrobci čerpadel sdružených v EUROPUMP, ale i s výrobci čerpadel, kteří nejsou členy této organizace a jinými organizacemi. SVČ ČR nemá komerční cíle a do případných konkurenčních problémů svých členů se zásadně nevměšuje.

Historie

V roce 1960 vzniklo v západní Evropě mezinárodní sdružení výrobců čerpadel s cílem vytvořit společenství, které bude hájit společné obchodní, normalizační a technické zájmy evropských výrobců čerpadel. Základem tohoto mezinárodního sdružení byly národní asociace výrobců čerpadel ve Francii a NSR, ke kterým se připojily národní asociace Itálie a Belgie. V průběhu šedesátých a sedmdesátých let se k EUROPUMPu připojily i další západoevropské země s rozvinutým průmyslem čerpací techniky. Po pádu železné opony v roce 1989 se otevřela možnost stát se členy tohoto sdružení i pro země bývalého socialistického bloku. V roce 1990 se zúčastnili zástupci výrobců čerpadel v České republice jako hosté zasedání EUROPUMPu ve francouzském Biarritzu. Na tomto jednání jim byly sděleny podmínky přijetí českých výrobců čerpadel do této mezinárodní organizace. Hlavní podmínkou bylo vytvoření národního svazu výrobců čerpadel a čerpací techniky, který bude v EUROPUMPu hájit jejich zájmy. Následně byl v září 1990 založen Svaz výrobců čerpadel České a Slovenské republiky, sdružující převážně bývalé koncernové podniky SIGMA, který byl v následujícím roce na zasedání v italských Benátkách přijat za rovnoprávného člena mezinárodního sdružení EUROPUMP. Po rozpadu Československa v roce 1993 byl svaz přejmenován na Svaz výrobců čerpadel České republiky a stal se právním nástupcem původního svazu.

Aktuality

Společný kongres 2023 tří asociací Europump, CEIR a Pneurop se bude konat ve francouzském letovisku Marseille od středy 31. 5. do pátku 2. 6. 2023. Hostitelem tohoto kongresu je francouzská asociace EVOLIS. EVOLIS a tři evropské asociace připravily vysoce kvalitní program, který bude probíhat v krásném hotelu NHow, který je situován přímo u moře. Obecný program kongresu bude zahrnovat klíčová témata o vodíku, budoucnosti koloběhu vody a samozřejmě současné ekonomické situaci a o perspektivě scénáře evropského průmyslu. Toto je místo, kde se můžete dozvědět zajímavé poznatky od odborníků a vyměňovat si kontakty s kolegy z naší dynamické komunity. Odkaz na registraci a další informace o společném kongresu 2023 - https://www.evolis.org/joint-congress-2023/

O svazu

Sídlo svazu

Svaz výrobců čerpadel České republiky (dále jen „SVČ ČR“) představuje společné fórum právnických osob činných v oblasti průmyslu čerpací techniky České Republiky.
Sídlem SVČ ČR a jeho sekretariátu je Jana Sigmunda 313, 783 49 Lutín

Orgány

Orgány svazu jsou:

Podmínky členství:

 1. Svaz tvoří jeho členové. Členem Svazu může být každá fyzická nebo právnická osoba, jejíž podnikání nebo jiná výdělečná činnost přímo souvisí s výrobou čerpací techniky včetně pohonů a dalších součástí a příslušenství čerpací techniky. Členství je dobrovolné a vzniká na základě smlouvy.
 2. Ten, kdo se uchází o členství ve Svazu, projevuje svou vůli být vázán jeho stanovami od okamžiku, kdy se stane členem Svazu, a to písemnou přihláškou podanou u výkonného výboru Svazu. Členství vzniká schválením přihlášky valnou hromadou, a to ke dni rozhodnutí valné hromady nebo k jinému dni uvedenému v přihlášce, který následuje po rozhodnutí valné hromady.
 3. Svaz může vyloučit svého člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství. O vyloučení rozhoduje výkonný výbor.
 4. Členství ve Svazu zaniká:
  • uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení písemného oznámení člena o vystoupení ze Svazu
  • vyloučením člena
  • nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené Svazem
  • úmrtím člena nebo jeho zánikem
 5. Členství ve Svazu se nedědí ani nepřechází na právní nástupce člena.

Aktuální členové SVČ ČR:

SIGMA GROUP
a. s.

www.sigmagroup.cz
SIGMA GROUP

SIGMA PUMPY HRANICE
s. r. o.

www.sigmapumpy.cz
Jane

SIGMAINVEST
spol. s r.o.

www.sigmainvest.cz
Mike

CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU
spol. s r.o.

Dan
×

EUROPUMP

EUROPUMP, Evropské sdružení výrobců čerpadel, reprezentuje 18 národních svazů výrobců čerpadel z 15 členských zemí EU, Ruska, Turecka a Švýcarska. Členové EUROPUMPu zastupují více než 450 společností s obratem přes 10 miliard EUR a zaměstnávají přibližně 100 tis. obyvatel Evropy. EUROPUMP jako organizace zaměstnává pouze dva stálé pracovníky - generálního sekretáře a sekretářku. Hlavní část práce spočívá na pracovních komisích, jejichž členy jsou zástupci národních svazů a velkých výrobců čerpadel a které se schází třikrát ročně. EUROPUMP má čtyři komise: technickou, marketingovou/publikační, standardizační a komisi, která hájí zájmy nejmenších výrobců (Small Companies Networking). Výkonným orgánem EUROPUMPu je výkonný výbor (Executive Council), v jehož čele stojí president. Jednou v roce se koná generální shromáždění (General Assembly), na kterém delegáti národních svazů schvalují rozpočet a klíčové dokumenty. Stálým sídlem sekretariátu EUROPUMPu je Brusel. Svaz výrobců čerpadel České republiky je členem EUROPUMPu od roku 1991 a jeho zástupci aktivně pracují jak v technické, marketingové a standardizační komisi, tak i ve výkonném výboru EUROPUMPu.


Na stránkách EUROPUMPu jsou pravidelně publikovány důležité dokumenty technického i legislativního charakteru:


Kontakt

Kontakty orgánů SVČ ČR

Člen výkonného výboru

Ing. LUBOŠ MICHLÍK

e-mail: l.michlik@sigma.cz

Člen výkonného výboru

Ing. Tomáš POZDÍŠEK

e-mail: t.pozdisek@sigma.cz

Člen výkonného výboru

Ing. Lukáš ZAVADIL, Ph.D.

e-mail: l.zavadil@sigma.cz

Kontakty členů SVČ ČR

SIGMA GROUP a. s.


Jana Sigmunda 313
783 49 Lutín

tel: +420 585 651 101
fax: +420 585 651 100
e-mail: info@sigma.cz
WWW: www.sigmagroup.cz

SIGMA Pumpy Hranice s. r. o.


Tovární č.p. 605
753 01 Hranice

tel: +420 581 661 111
fax: +420 581 661 782
e-mail: sigmapumpy@sigmapumpy.com
WWW: www.sigmapumpy.com

SIGMAINVEST spol. s r. o.


Václavské nám. 56
111 21 Praha 1

tel: +420 224 033 226
fax: +420 224 247 258
e-mail: sigmainvest@sigmainvest.cz
WWW: www.sigmainvest.cz

CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o.


Jana Sigmunda 313
783 49 Lutín

tel: +420 585 652 402
fax: +420 585 652 400
e-mail: chv@sigma.cz
WWW: